RSIN:
821201839

 

Adres:
Postbus 3727,

1001 AMAmsterdam

 
 
 

Bestuur:
Voorzitter
C.J. Bijloos

Secretaris
J.H.O. graaf van den Bosch

Penningmeester
Jhr R.J.M. de Beaufort

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nachenius Tjeenk Stichting

 

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan activiteiten op algemeen maatschappelijk gebied in Nederlands of in internationaal verband.


Beleidsplan:
De Stichting is ontstaan bij de fusie van Bank Insinger de Beaufort NV en Nachenius Tjeenk & Co. in augustus 2009. Door de oprichting van deze Stichting door de fusiepartners bleef de naam Nachenius Tjeenk behouden waar de bankactiviteiten onder de naam Insinger de Beaufort werden voortgezet. Het bestuur verkoos binnen de royale omschrijving vooralsnog voor cultuur en cultuurhistorische projecten. De ondersteuning van de IDFA (International Documentaire Festival Amsterdam) meerjarig en het van Loonhuis anderzijds zijn daarvan goede voorbeelden. Desgevraagd richt de stichting een fonds op naam in.
 
Beloningsbeleid:
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
   
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten; en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met een toelichting:
Het bestuur vergadert twee maal per jaar. Dit jaar werd het beleidsplan vastgesteld. Een aantal interessante en gevarieerde aanvragen konden gehonoreerd worden. Van historisch onderzoek tot aan eigentijdse culturele activiteiten.


De staat van baten en lasten en euro's:

  2017 2016 2015
Baten  75.409 70.979 71.067
Som der baten 75.409  70.979 71.067
       
Uitkeringen 47.200  47.000 51.000
Lasten 4.289  4.522 4.015
Som der lasten   
51.489  51.522 55.015
       

Resultaat

23.920  19.457 16.052